KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayı; 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden VALFTEK MAK. SIH. TES.  MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde  Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme  amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK  kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla  hazırlanmıştır 

Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde  belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi  istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle  paylaşmamanızı tavsiye ederiz. 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 


• Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk  bilginiz;
• E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız; 
• Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi); • Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil  bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz,  bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz; 
• İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar,  pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret); 
• Fotoğrafınız; 
• Sürücü belgesi bilgileriniz; 
• Hobilerinize ilişkin bilgiler; 
• Maaş beklentiniz; 
• Askerlik durumu bilginiz,  
• Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) , • Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer  bilgileriniz 

KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. 

Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 1 yıla kadar, onaylanması  halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar VALFTEK MAK. SIH. TES.  MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. nezdinde saklanabilecektir. 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet  Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

• İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
• Sizinle iletişim kurulabilmesi, 
• Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin sağlanması, 
• Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup  olmadığınızı tespit edilebilmesi, 
• Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp  çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi, • Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın  tespitinin sağlanması, 
• Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin  Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi, • Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz, • Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde  özlük dosyasının hazırlanabilmesi, 
• İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup  olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum  sağlanabilmesi. 

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere  Dayanarak İşliyoruz? 

Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (iii) “ bir sözleşmenin kurulması  veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel  verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla  (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.  

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep  halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl  Erişebilirsiniz? 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre VALFTEK’ e yazılı olarak veya  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi  tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı  bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir  başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde  yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.