KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASIVALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Doküman Bilgileri 

Doküman Adı: 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Doküman İlgisi: 

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının  amacı, VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ.  SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik  süreçlerin planlanması ve bu konuya  ilişkin uygulanacak esasların  belirlenmesidir.

Yayınlanma Tarihi: 

01.11.2020 

Versiyon No: 

1 www.akkasgroup.com

Referans / Gerekçe: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu ve sair mevzuat

Onay Merci: 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN.  DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Yönetim KuruluVALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

1. AMAÇ www.akkasgroup.com 

Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan  kutsal bir haktır. VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu  hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu  nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem  veriyoruz. 

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz  önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve  uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM 

Politika VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin yönettiği  bütün kişisel veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri  kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,  kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,  açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da  kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi  kapsamaktadır. 

Politika VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin ortaklarının,  yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve  üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Politika’yı mevzuata ve  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması  amaçlarıyla değiştirebilir. 

3. TANIMLAR 

Kısaltma 

Tanım

Alıcı Grubu 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya  tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür  iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale  

Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette  kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle  

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

İlgili Kişi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve  

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere  veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan  aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen  kişilerdir.

İmha 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale  getirilmesi. www.akkasgroup.com

Kanun/KVKK 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte  oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme  amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve  veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel  verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza  edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri  ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak  detaylandırdıkları envanter.    
Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan  yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,  aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,  sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler  üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,  mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da  sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının  ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha  politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen  gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası www.akkasgroup.com

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına  kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri  kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek  veya tüzel kişi.  

 

4. GENEL İLKELER www.akkasgroup.com 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. her yeni kişisel veri  işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere  uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez.  

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri işlerken;

(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar. 
(II) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur. (III) İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder. 
(IV) İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla  sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder. 
(V) Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar  muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.  

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde kişisel verilerin  işlenmesine ilişkin işbu Politika’yı ve ilgili diğer prosedürleri yönetmek ve Politika’nın  yürürlüğünü sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu kurulmuştur.  Komisyon’u Genel Müdür, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Sorumlusu oluşturmaktadır. 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bunun yanı sıra gerektiğinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla  KVKK danışmanlığı desteği de almaktadır. Komisyon gerek görmesi halinde toplantılarına  KVKK danışmanını çağırabilir.  

Komisyon’un görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

(I) Olağan olarak 6 ayda bir toplanır. Şartların gerektirmesi halinde olağanüstü toplanılabilir  (örneğin olası bir veri ihlali durumunda). 
(II) Politika’da değiştirilmesi/geliştirilmesi gereken hususları tartışır.  
(III) Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve korunması adına yerine getirilebilecek  hususları tespit eder. 
(IV) Komisyon, şirket içi ve iş ortakları nezdinde KVKK farkındalığını artırmak için  atılabilecek adımları belirler. 
(V) Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda karşılaşılabilecek riskleri tespit eder,  gerekli idari ve teknik tedbirleri alır. 
(VI) Kurum ile irtibatı sağlar ve ilişkileri yönetir. 
(VII) İlgili Kişi’den gelen talepleri değerlendirir. 
(VIII) Periyodik imha süreçlerini takip eder.

(IX) Veri Envanteri’ni günceller.
(X) Yukarıda sayılan hususlara ilişkin görevlendirmeleri yapar. 

6. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (i) kişisel verilerin hukuka  aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini  önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini  temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

6.1. Teknik Tedbirler 

(I) Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 
(II) Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik  önlemleri alınmaktadır. 
(III) Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 
(IV) Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
(V) Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 
(VI) Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri  alınmaktadır. 
(VII) Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği  sağlanmaktadır. 
(VIII) Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 
(IX) Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de  sağlanmaktadır.
(X) Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de  yapılmaktadır. 
(XI) Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

(XII) Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 
(XIII) Şifreleme yapılmaktadır. 

6.2. İdari Tedbirler www.akkasgroup.com 

(I) Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 
(II) Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları  yapılmaktadır. 
(III) Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar  hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 
(IV) Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.  
(V) Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 
(VI) Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 
(VII) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri  kaldırılmaktadır. 
(VIII) İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 
(IX) Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 
(X) Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 
(XI) Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. 
(XII) Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 
(XIII) Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. (XIV) Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 
(XV) Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve  uygulanmaktadır.

(XVI) Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli  olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. 
(XVII) Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı  sağlanmaktadır. 

7. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI  

www.akkasgroup.com 

İlgili kişi, VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ ye başvurarak  aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:  

(I) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
(II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
(III) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme,  
(IV) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  (V) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme,  
(VI) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok  edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel  verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
(VII) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
(VIII) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme.  

8. İHLAL BİLDİRİMLERİ 

VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları, KVKK  hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Komisyon’a  raporlar. Komite bu ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin  bir eylem planı oluşturur. 

İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla  gerçekleşmişse, Komisyon, Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı kapsamında bu  durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

9. DEĞİŞİKLİKLER www.akkasgroup.com 

Politika üzerindeki değişiklikler Komisyon tarafından hazırlanır ve VALFTEK MAK. SIH.  TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen  Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır. 

10. YÜRÜRLÜK TARİHİ 

Politika’nın işbu versiyonu 01.11.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak  yürürlüğe girmiştir.