VALFTEK VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 


1. Genel Açıklamalar www.akkasgroup.com 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan  kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin  işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

Başvuru formu, VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“VALFTEK”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, VALFTEK tarafından işlenen kişisel  verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap  verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka  aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için VALFTEK tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel  olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru  Sahibi’nindir. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca  Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret  alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya  cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti  kadar ücret talep edilebilir. 

2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı 

Başvuru Sahibi VALFTEK’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir: 

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme,  
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme, 
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok  edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel  verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme. 3. Başvuru Yöntemi www.akkasgroup.com 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak  başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)  tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile, 

• Noter vasıtasıyla, 
• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru Yöntemi 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Oruçreis Mah. Giyimkent  12.Sokak No:65/67 Esenler / İSTANBUL

Noter vasıtasıyla tebligat 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Oruçreis Mah. Giyimkent  12.Sokak No:65/67 Esenler /  İSTANBUL

“Güvenli eloktronik imza”  ile imzalanarak Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır.

valftekmakina@hs01.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta  İle Başvuru [İlgili kişi  tarafından veri sorumlusuna  daha önce bildirilen ve veri 

sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

info@valftekmakina.comVALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Başvuru Sahibi tarafından  e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek  bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince,  talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı  veya elektronik ortamda cevap verilecektir. 

4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz www.akkasgroup.com A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri 

Ad

 
Soyad

 
Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

 
Telefon

 
E Posta

 
İkamet veya İşyeri Adresi

 


B. Lütfen VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile olan  ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü  taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 

�� Ziyaretçi 

�� Müşteri 

�� İş ortağı

�� Çalışan 

�� Çalışan adayı 

�� Eski Çalışan 

�� Diğer 

:……………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz 

Birim:………………….………………………………………………………… Konu:……………………………………..…………………………………….……………... … 

………………………………………………5. Talep Konusu www.akkasgroup.comLütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

 


Başvuru Sahibi  

Adı Soyadı:  

İmza (yazılı başvuru ise):